ISO 9001:2008


 ISO 9001:2008הוא התקן הבינלאומי שתורגם בין השאר גם כתקן ישראלי ונקבע כדרישה מקיפה וכללית עבור כלל הארגונים והחברות הקיימות.
התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות וקבלתו מהווה תעודת הכשרה לעסק ואת אות הפתיחה של כל ארגון.
התקן מציג דרישות מינימליות עבור כל מוצר שהוא, ותחתיו כלל המוצרים מחולקים לתתי קטגוריות שכל אחד מהם מציב דרישות תקן נוספות. תקן זה הוא הרחב ביותר וקובע מהם נהלי בקרת האיכות לכל תהליך הייצור של מוצר ואופן ניהול החברה והעובדים.
בקרת איכות זו היא למעשה ניהול מערכות האיכות של החברה שמבטיחות לתת את השירות והביטחון ההכרחיים לכל קליינט.

על מנת לקבל את התקן על כל ארגון לעבור מספר הכנות ולהסדיר נהלי בסיס בחברה שיעמדו בדרישות נהלי התקנים. אלו הם השלבים בדרך לקבלת התעודה:

נהלי ארגון – על כל ארגון להוכיח מערכת ניהולית מסודרת הפועלת ומרכזת את כלל עובדיה, מנוהלת על פי נהלי בסיס לארגון שיתאימו לדרישות התקנים.
על המערכת הניהולית להפגין יכולות מנהיגות וניהול המשאבים ועובדי החברה בצורה מחושבת ומתוכננת, על פי תוואי קבוע מראש ומתודות ברורות.

הטמעת נהלים – לאחר קביעת נהלי הארגון, על ההנהלה לפעול להטמעתם בקרב צוות העובדים. על מנת להפגין יכולות ניהול, על צוות האחראיים להראות את יכולותיהם לגרום לעובדים לעשות כפי שהם דורשים ועל פי הנהלים שהם דורשים. אם אין ביכולת ההנהלה לתפעל את עובדיה ולהטמיע בהם את נהלי העבודה שהיא קובעת, ההנהלה לא מתפקדת.

סיקור פנימי – בחינת מכלול התהליכים ויישום הנהלים בחברה על ידי צוות העובדים ועל ידי צוות ההנהלה.
לאחר שנקבעו הנהלים, הוטמעו בעבודה וכעת הם מיושמים, זהו השלב האחרון טרם הגשת הבקשה למכון התקנים. זהו שלב הביקורת והסקירה לווידוא היישום של כל אחד מהנהלים שנקבעו. לאחר שהבחינה הפנימית עברה בהצלחה, ניתן להגיש בקשה לעבור בחינה חיצונית ולזכות בתקן הנדרש.

לסיכום, כל חברה או ארגון המעוניינים לספק מוצר כלשהו לקהל לקוחות, נדרשים לתת דין וחשבון למכון התקנים ולעמוד בתקן הבינלאומי לדרישות מינימליות בניהול בקרת איכות של הארגון. כדי לעמוד בתקן, על החברה לקבוע נהלים, להדריך אותם, להטמיעם בעובדיה, ליישמם ולדאוג לפיקוח שוטף של אותו היישום.