תקנון

 
הינך מסכים ומאשר שכל התוכן המסופק על-ידי "במבי+" המרכז לבטיחות ונהיגה באתר ובכלל זה, מבלי להגביל, סימני המסחר,

סימני השירות, הלוגואים, זכויות היוצרים בכל התכנים, הכתבות והמאמרים שייכים ל"במבי+" המרכז לבטיחות ונהיגה, או שניתן

ל"במבי+" המרכז לבטיחות ונהיגה רישיון לעשות בהם שימוש. תוכן זה הועמד לרשותך "כפי שהוא" לידיעתך ולשימושך הפרטי ואינו

ניתן לשימוש, להעתקה, להפצה, להעברה, לשידור, להצגה, למכירה, לרישוי או לכל שימוש אחר ללא אישור מפורש מראש ובכתב של

מנהל "במבי+" המרכז לבטיחות ונהיגה.

"במבי+" המרכז לבטיחות ונהיגה שומר לעצמו את כל הזכויות שלא ניתנו במפורש באתר. הינך מתחייב לא לעקוף, לפגוע, או

להפריע באופן כלשהו לרכיב, התקן או כל אמצעי טכנולוגי אחר הקשור לאבטחת האתר ולשמירת המידע הקיים בו.

אין להשתמש בכתוב באתר לצורך משפטי בשום צורה שהיא, אלא אם ניתן אישור חתום בכתב מהנהלת 
"במבי+" המרכז לבטיחות ונהיגה..