קורס מדריך לעבודה בגובה


קורס מדריך לעבודה בגובה הינו קורס בן 5 ימים המקנה למשתתף הקורס תעודת מדריך ורישום במרשם המדריכים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
לחצו כאן לדף רישום לקורס הקרוב
בתום הקורס ובמידה והחניך עבר את המבחנים הדרושים, ורק לאחר שקיבל תעודת מוסמך ונרשם במרשם, רשאי התלמיד להדריך עובדים לעבודה בגובה.
קישור למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בנוגע לדרישות למדריך עבודה בגובה
 

מטרת הקורס: הענקת כלים לביצוע הדרכות בנושא תכניות הלימוד לעבודה בגובה בהתאם לתוכנית אשר אושרה ע"י אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.
אוכלוסיית היעד: ממונה בטיחות, מנהלי עבודה, עובדים אחרים בעלי ניסיון מתאים, כנדרש בתקנה 48 (א)(2) בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007

להלן תנאי סף לכניסה לקורס:

על מבקש הבקשה להיות :
 1. מנהל עבודה בבניה
 2. ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף בשנתיים שקדמו להכשרה לפחות
 3. בעל ניסיון מוכח במגוון תחומי הגובה ובשימוש בציוד מגן אישי בשנתיים האחרונות לפחות (ההסמכה להדריך הינה בתחום הניסיון המוצהר בלבד)
 4. יש לחתום על הצהרת בריאות
דרישות הקורס ותנאי הסמכה:
 1. נוכחות מלאה בכל חמשת ימי ההדרכה
 2. מעבר בהצלחה של מבחן עיוני ומעשי
 3. חוות דעת מדריך
 4. במידה והתלמיד נכשל במבחן המסכם, יהיה רשאי למועד ב' פעם אחת בלבד, במועד שייקבע על ידינו ובלבד שלא יחלפו 3 חודשים מהמועד הראשון.
 5. תלמיד אשר נכשל במבחן החוזר, לא יהיה זכאי לבקש להבחן פעם נוספת, אלא אם השתכנע מפקח עבודה ראשי בנסיבות המקרה והחניך קיבל על כך אישור חריג בכתב.
הקורס מתבצע בכפוף לאישורנו כבי"ס לעבודה בגובה ועפ"י תכנית של אגף הפיקוח על העבודה.
 1. לעומדים בהצלחה בכל דרישות הלימוד, תוענק תעודה מטעם ״המכללה לבטיחות ונהיגה במבי״ ורישום במרשם של משרד העבודה.
  
הנושאים הנלמדים בקורס:

 1. מ"א
 2. סולמות
 3. גגות
 4. במות הרמה
 5. סלים
 6. קונסטרוקציות
 7. פיגומים
 8. חלל מוקף
 9. מבחן עיוני ומעשי
 
לחצו כאן לדף רישום לקורס הקרוב